תקנון למתן שירותים דיגיטליים WEBSERVICE

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

webservice נותנת שירותים דיגיטליים שונים הכולל: כרטיס ביקור דיגיטלי, בניית אתרים, דפי נחיתה, קליק צ'אט לוואטסאפ, קליק PHONE, מערכת הקלדה למוסרים, הזמנה דיגיטלית, בלוג ועוד.

לפיכך הסכמתך בשימוש השירותים מעיד על הסכמתך לכלל התנאים המופיעים במסמך זה כדלקמן:

הואיל ו:   והעוסק עוסק בין היתר בבניית אתרי אינטרנט על כל סוגיהם, ניהול אתרים, שירותי תחזוקה, הקמת דפי נחיתה, כרטיס ביקור דיגיטלי וכו';

הואיל ו:  והמזמין מעוניין להתקשר עם העוסק ולשכור את השירותים אותם הוא מציע והעוסק מעוניין להתקשר עם המזמין;

הואיל ו:  והצדדים מסכימים כפי שיפורט ויותנה במסמך זה

 1. מבוא

  • המבוא למסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
  • כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי המסמך זה לפיהן.

 1. הצהרות והתחייבויות המזמין:

  • המזמין מצהיר כי הוא רשאי להתקשר עם העוסק במסמך זה.
  • המזמין מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
  • המזמין מתחייב להעביר לעוסק באופן מסודר ובזמן סביר את כל המידע ו/או התכנים ו/או הקבצים ו/או כל מידע אחר אשר יידרש ע"י העוסק והכול לצורך ביצוע השירותים על ידו.

  • המזמין  ישתף פעולה עם העוסק ויסייע לו בכל מקרה בו שיתוף פעולה כאמור דרוש לצורך ביצוע השירותים על ידו.
  • במידה וביצוע השירותים יתעכב ו/או לא יבוצע בעקבות אי שיתוף פעולה ו/או אי מסירת המידע הנדרש ע"י המזמין, למזמין לא תהיה כל טענה כלפי אי ביצוע השירותים או עיקובם עפ"י ס' זה והמזמין לא יהיה רשאי לעכב ו/או להפסיק תשלומים לעוסק בגין ס' זה.
  • המזמין מתחייב כי התכנים אשר יימסרו על ידו לעוסק לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, הנם אמת, אינם פוגעים/עלולים לפגוע במאן דהוא בכל אופן ואינם מפרים זכויות יוצרים כלשהם, אינם מנוגדים לכללי אתיקה כלשהם ולדין כלשהו.

 1. הצהרות והתחייבויות העוסק:

  • העוסק מצהיר כי הוא בעל הידע והכישורים הנדרשים לשם ביצוע השירותים כפי שיפורטו בהסכם זה.
  • העוסק מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם להתקשרותו בהסכם זה.
  • העוסק מתחייב לעשות את מירב המאמצים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים במקצועיות. 
 • מובהר בזאת כי לעוסק תהא הזכות לבטל הסכם זה לאלתר במקרה והמזמין יפר אותו בהפרה יסודית.

 1. התמורה

  • בתמורה לביצוע שירותיו של העוסק בהסכם זה מתחייב המזמין לשלם לעוסק את התשלומים המפורטים בצדו של כל שירות.
  • התשלומים לעוסק יבוצע ע"י הוראת קבע בכרטיס אשראי או צ'קים או העברה בנקאית או ביט.
  • במידה וחודש הפעילות הראשון החל שלא בתחילת חודש קלנדרי, העוסק יגבה את החלק היחסי של דמי הניהול בעבור יתרת החודש.
  • העוסק ימציא למזמין קבלה כדין כנגד כל תשלום.
  • מוסכם בזאת כי העוסק יהא רשאי לשנות ו/או לעדכן את גובה התשלומים אותם הוא גובה בעבור שירותיו, וזאת בכפוף לכך שתקופת ההסכם המינימלית חלפה, העוסק יודיע מראש ובכתב למזמין על שינוי התעריפים.
  • העוסק ימציא למזמין קבלה כדין כנגד כל תשלום.

 1. אחריות בתכנים:

  • "תכנים" בהסכם זה ייחשבו בין היתר ככתבות, סלוגנים, טקסטים, כותרות, אמירות, בין בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, בין אם תכנים אלו בבעלות העוסק ובין אם הם בבעלות צד ג' המאפשר לעוסק זכות שימוש בהם , ובין בתכנים אשר סופקו ע"י המזמין (להלן: "התכנים").
  • בתכנים אשר סיפק העוסק למזמין עבור השירותים אותם הוא מעניק העוסק יעביר לאישור המזמין את התכנים.
  • אישור התכנים יסיר כל אחריות מהעוסק, בין היתר ובפרט לעניין אמיתות התכנים ודיוקם, לעניין עוולת "לשון הרע", מצג שווא ו/או כל עוולה אחרת ו/או נזק ו/או תביעה ו/או תלונה אשר ייגרמו לצד ג' כתוצאה מתכנים אלו.
  • כמו כן אישור התכנים מהווה ראיה לכך כי כל האחריות בנוגע לתכנים כפי שפורטה לעיל תחול על הלקוח בלבד וכל נזק, ישיר ו/או עקיף ככל שלא יהיה אשר ייגרם לצד ג' יחול על המזמין בלבד ולמזמין לא תהיה אף טענה בעניין זה כלפי העוסק.
  • אם ויסופקו תכנים ע"י המזמין עצמו לעוסק, המזמין מצהיר בזאת כי כל האחריות אשר פורטה בס' הקודמים לעיל תחול גם כן על המזמין בלבד והעוסק יהיה פטור לחלוטין מאחריות לעניין זה.

 1. קניין רוחני:

  • כל חומר שיווקי אשר יועבר למזמין ע"י העוסק שייך לעוסק בלבד וזכויות היוצרים בו הן של העוסק בלבד, לעניין זה חומר שיווקי : בין היתר, כתבות, מאמרים, תמונות, עיצובים, , מאגרים, כותרות, סלוגנים, מודעות וכו' (להלן: "החומר השיווקי").
  • בסיום ההתקשרות בין הצדדים בלבד, יעביר העוסק את החומרים ואת זכויות היוצרים בהן למזמין, וכל זאת בתנאי שמילא אחר כל חובותיו עפ"י הסכם זה.
  • המזמין מצהיר כי כל חומר שיווקי אשר יסופק על ידו לעוסק הינו בבעלותו ו/או יש לו זכות ו/או רישיון להשתמש בחומרים אלו וכי כל תביעה ו/או נזק ו/או תלונה בנוגע לחומרים אלו בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני יהיו באחריותו של המזמין בלבד והעוסק פטור מאחריות בעניין זה.
  • המזמין מצהיר כי לעוסק ניתנת זכות שימוש בכל חומר שיווקי אשר יסופק על ידו והוא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומר השיווקי לצורך ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה.
  • המזמין מתחייב לא להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד העוסק.
  • המזמין מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של העוסק, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  • המזמין מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של העוסק.
  • זכויות היוצרים באתרים הינן ברובן תחת רישיונות קוד פתוח של פלטפורמת WordPress, זכויות יוצרים באתר ו/או בדף הנחיתה אשר לא שייכות  לקוד הפתוח הינו בבעלות מזמין העבודה, יודגש כי במידה והמזמין לא ימלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיה העוסק רשאי להחזיק אצלו את זכויות היוצרים אשר לא שייכות לקוד הפתוח של האתר ו/או כל תוכן אשר קשור לשירותיו עפ"י הסכם זה,  עד לביצוע מלוא התחייבויותיו של המזמין.
  • לעוסק תהיה את הזכות לשים את האתר בתיק העבודות באתר שלו ו/או בכל מדיה אינטרנטית אחרת אשר בה הוא מפרסם, לרבות פייסבוק , אינסטגרם וכו'.

 1. הפרות וסעדים

  • על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה) תשל"א –
 • (להלן: "חוק התרופות").
  • מוסכם בזאת כי סעיפים 2,4, 5, 6, ,7 להסכם זה יחשבו כסעיפים יסודיים

ועיקריים והפרתם של איזה מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותו של מושג זה בחוק התרופות.

 1. כללי

 • הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה ו/או שינויים אחרים שנעשו בין הצדדים  אלא אם

   יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.

 • המזמין ערב אישית לתשלומים המלאים לחברה עפ"י הסכם זה.
 • השירותים אותם רוכש המזמין עפ"י הסכם זה אינם  ניתנים לביטול ע"י המזמין,     אלא רק עד 7 ימים מיום החתימה על הסכם זה, במקרה זה ישלם הלקוח 30% מגובה התשלום עבור השירותים, לאחר מכן לא ניתן לקבל כל החזר כספי אלא בכפוף לכל דין, ס' זה תקף במידה והחברה טרם סיימה את ביצוע מלוא השירות בלבד.
 • יובהר כי כל תשלום ו/או רכישה אינם ניתנים לביטול אם נסתיים ביצוע השירות, והחברה תגבה תשלום מלא בעבורו.
 • גובה החבות שיש בין החברה  למזמין לא יעלה, בשום מקרה, על סך התמורה שהמזמין שילם לחברה.
 • החברה אינה לוקחת אחריות משפטית או אחריות כלשהי על שום מידע שמתפרסם באתר המזמין.

 1. הודעות

  • כל הודעה שתישלח בדואר אלקטרוני לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, 24 שעות לאחר שליחתה כאמור.

מי אנחנו

בעל עסק יקר, שמי רנה חיזקיה בוגר תואר ראשון במדעי המחשב .B.Sc .

הקמתי את WEBSERVIVE – בניית אתרים ברמה אחרת משנת 2016 אני מספק מגוון פתרונות ושירותי אינטרנט לצרכים שלך, האני מאמין שלי שלכל ארגון או עסק, יש ייחוד שמאפיין אותו.

השוני הזה חיוני באינטרנט וחשוב לצעוד ולהוביל בעולם הדיגיטלי כי ללא חשיפה לעולם האינטרנט אתם מאבדים לקוחות פוטנציאלים .

אצלנו תקבלו את המענה הטוב ביותר והמשתלם ביותר, כי webservice לעסקים מאמינה שלקוח מרוצה חוזר.

כתובת האתר : webservice.co.il

דרכי יצירת קשר

נייד:  054-586-6870

אימייל : rene@webservice.co.il‬

אינסטגרם:  webservice.co.il

קישור לכרטיס העסקי : webservice

תודה רבה לכם שבחרתם ורכשתם את שירותי webservice, מאחלים לכם הנאה מרובה למשך שנים רבות מהמוצרים אותם בחרתם לרכוש

 

דילוג לתוכן